Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
Univerzita Jana Długosza w Częstochowie, Poľsko
Národná východoeurópska univerzita Lesya Ukrainka, Ukrajina
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika

V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Rekreačný šport, zdravie, kvalita života

Cieľom konferencie v nadväznosti na jej predchádzajúce ročníky je prezentovať najnovšie poznatky
z oblasti rekreačného športu a výchovy k zdraviu v živote súčasného človeka a vytvoriť priestor
na spoluprácu pri tvorbe širšie koncipovaných medzinárodných a národných výskumných projektov v danej oblasti.

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, realizovanej Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavom telesnej výchovy a športu, ktorá sa uskutoční v dňoch 22.- 24.4.2020 v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov.

Konferencia svojim zameraním vytvára priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu a pohybovej aktivity na zdravie a kvalitu života jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti.

Veríme, že aj táto konferencia, podobne ako tie predchádzajúce, bude dobrou príležitosťou na prezentáciu nových poznatkov z oblasti vied o športe a zdravia a poskytne priestor na diskusiu a načrtnutie návrhov na rozvoj, resp. riešenie existujúcich problémov v oblasti rekreačného športu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

V mene vedeckého a organizačného výboru

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
predseda vedeckého výboru

Mgr. Alena Buková, PhD.
predsedníčka organizačného výboru

Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor

Predseda:
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Členovia:
dr. hab. prof. PWSZ. Zbigniew Barabasz - PWSZ Krosno
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - CESA, VUT Brno
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D - KTVS UJEP Ústí nad Labem
doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
prof. dr. hab. Wojciech Czarny - INKF Uniwersytet Rzeszowski
dr. hab. prof. UR. Slawomír Drozd - INKF Uniwersytet Rzeszowski
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. - FTK UP Olomouc
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. - KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD. - FŠ PU Prešov
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. - VŠ TVS Palestra Praha
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. - PdF PU v Prešove
dr. hab. Eligius Małolepszy, prof.UJD - Uniwersytet HP im. Jana Długosza w Częstochowie
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. - KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. - FTK UP Olomouc
dr. hab. prof. AWF Mariusz Ozimek - Instytut Sportu Warszawa
prof. dr. hab. Wieslaw Pilis - Uniwersytet HP im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. - KTVŠ PdF UKF Nitra
prof. dr. hab. Anatolij Tsos - Lesya Ukrainka Eastern European National University
doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
dr. hab. Jacek Wasik, prof. UJD - Uniwersytet HP im. Jana Długosza w Częstochowie
dr. hab. prof. UR. Emilian Zadarko - INKF Uniwersytet Rzeszowski
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. - FTVŠ UK Bratislava
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

Organizačný výbor

Predsedníčka:
Mgr. Alena Buková, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Členovia:
Ing. Iveta Cimboláková, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Mgr. Dana Dračková, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Mgr. Agata Horbacz, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Mgr. Dávid Kaško, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD. - ÚTVŠ UPJŠ Košice
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD - ÚTVŠ UPJŠ Košice
dr. Anna Pilis - Jan Długosz University in Częstochowa

Program

Streda, 22. 04. 2020

14:00 – 17:00

Registrácia účastníkov konferencie
Hotel Alexander ****, Bardejovské Kúpele
(bezplatné parkovanie pred hotelom, resp. v garáži hotela)

17:30 – 19:30

Večera

20:00 – 22:00

Wellness SPA – Hotel Alexander **** (v cene) - Individuálny program (informačný materiál o možnostiach v okolí na recepcii hotela)


Štvrtok, 23. 04. 2020

7:30 – 8:30

Raňajky

9:00

Otvorenie konferencie

Plenárna sekcia - pozvané referáty (I. časť)

9:15 – 10:30

Význam trendů v preferencích pohybových aktivit mládeže pro rozvoj turismu
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc – Mgr. František Chmelík, Ph.D a kol. FTK UP Olomouc

Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce
dr. hab. prof. AWF Mariusz Ozimek, dr. Radosław Sarnecki, dr. Anna Pastuszak, Instytut Sportu Warszawa

Training and testing of muscle power under stable and unstable conditions
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., FTVŠ UK Bratislava

10:30 – 11:00

Občerstvenie

Plenárna sekcia - pozvané referáty (II. časť)

11:00 – 12:30

Výchova k zdraviu rómskych detí
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD., PdF PU v Prešove

Pohybové aktivity zdravotných rizikových skupín na východnom Slovensku
prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. a kol., ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

12:30 – 13:30

Obedňajšia prestávka - Obed účastníkov konferencie

Prezentácia v jednotlivých sekciách (ústne, posterové)

14:00 – 15:30

Prezentácia - jednotlivé sekcie - I. časť

15:30 – 16:00

Občerstvenie

16:00 – 17:30

Prezentácia - jednotlivé sekcie - II. časť

16:00 – 17:30

Posterová sekcia

19:00 – 02:00

Recepcia – spoločenský večer – Hotel Alexander ****


Piatok, 24. 04. 2020

7:30 – 9:30

Raňajky

10:00

Odchod účastníkov konferencie

Pozvané prednášky

prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Institut aktivního životního stylu
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
E-mail: karel.fromel@upol.cz

Téma: Význam trendů v preferencích pohybových aktivit mládeže pro rozvoj turismu

dr. hab. prof. AWF Mariusz Ozimek

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń
Instytut Sportu Warszawa
E-mail: mozime@poczta.onet.pl

Téma: Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu,
Univerzita Komenského v Bratislave
E-mail: erika.zemkova@uniba.sk

Téma: Training and testing of muscle power under stable and unstable conditions

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.

Ústav telesnej výchovy a športu,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
E-mail: jan.junger@upjs.sk

Téma: Pohybové aktivity zdravotných rizikových skupín na východnom Slovensku

Plenárna sekcia - pozvané referáty: maximálna dĺžka 30 minút.
Sekcie: možnosť ústnej prezentácie (10-15min.), alebo poster (veľkosť A1)

 

Možnosti publikovania príspevkov z konferencie

Rozhodnutie, v ktorom časopise budete chcieť publikovať svoj príspevok je na Vás.
Redakčná rada časopisov si vyhradzuje právo neprijať článok v prípade nesplnenia ich požiadaviek, alebo v prípade zamietnutia recenzentom.

 

Abstrakt

Fakturačné údaje, na ktoré má byť faktúra vystavená:


Zobraziť väčšiu mapu