ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURISTYKI I FIZJOTERAPII AKADEMII IM. JANA DLUGOSZA W CZESTOCHOWIE

IV. ROČNÍK
MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

KOŠICE
12. - 13. 4. 2018

CIEĽOM KONFERENCIE JE NADVIAZAŤ NA JEJ PREDOŠLÉ ROČNÍKY,
VYTVORIŤ PRIESTOR NA KOMUNIKÁCIU A ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ
A ZDÔRAZNIŤ VÝZNAM REKREAČNÉHO ŠPORTU A RACIONÁLNEJ VÝŽIVY V ŽIVOTE SÚČASNÉHO ČLOVEKA

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na IV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.4.2018 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferencia svojim zameraním vytvára priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu a racionálnej výživy na životy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti.

Veríme, že aj táto konferencia, podobne ako tie predchádzajúce, bude dobrou príležitosťou na prezentáciu nových poznatkov z oblasti vied o športe a výživy a poskytne priestor na diskusiu a načrtnutie návrhov na rozvoj, resp. riešenie existujúcich problémov v oblasti rekreačného športu a výživy.

Tešíme sa na stretnutie v Košiciach.

V mene vedeckého a organizačného výboru

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.
Predseda vedeckého výboru
Mgr. Alena Buková, PhD.
Predsedníčka organizačného výboru


 

Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor

Predseda: prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. ÚTVŠ UPJŠ Košice
Členovia: dr. hab. prof. PWSZ. Zbigniew Barabasz PWSZ Krosno
  doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD. ÚTVŠ UPJŠ Košice
  prof. dr. hab. Wojciech Czarny WWF UR Rzeszow
  prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. VŠ TVS Palestra Praha
  doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD. FŠ PU Prešov
  prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. VŠ TVS Palestra Praha
  dr. hab. prof. Eligius Małolepszy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ FF UMB Banská Bystrica
  doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. FTK UP Olomouc
  prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD. PdF PU Prešov
  prof. dr. hab. Wieslaw Pilis Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. KTVŠ  PdF UKF Nitra
  doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD. ÚTVŠ UPJŠ Košice
  dr. hab. prof. AJD Jacek Wasik Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  dr. hab. prof. UR. Emilian Zadarko WWF UR Rzeszow
  prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. FTVŠ UK Bratislava
  doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. ÚTVŠ UPJŠ Košice

Organizačný výbor

Predsedníčka: Mgr. Alena Buková, PhD.
Členovia: Mgr. Peter Bakalár, PhD.
  Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
  Mgr. Dana Dračková, PhD.
  Dr. Teresa Drozdek-Malolepsza
  Mgr. Agata Horbacz, PhD.
  PaedDr. Jana Potočníková, PhD.

Program

Kompletný program nájdete TU.

Štvrtok, 12. 04. 2018

11:00 – 12:30 Registrácia účastníkov konferencie
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2,041 80 Košice (Historická aula)
13:00 Otvorenie konferencie
- Mgr. Alena Buková, PhD., riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
- prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ v Košiciach
  Plenárna sekcia pozvaných referátov
13:15 – 15:00
1. časť plenárnej sekcie
  Katarzní prožitky v hrách a ve sportu
- prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., VŠ TVS Palestra Praha
Telesná kompozícia cvičencov z pohľadu ich výživy v rámci EMS tréningu
- prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. – Mgr. Andrea Junger, PhD., ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
Výskum a prax v diagnostike stability a sily svalov trupu
- prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., FTVŠ UK Bratislava
15:00 – 15:30 Občerstvenie
15:30 – 17:15 2. časť plenárnej sekcie
  Vědy o sporte a welness
- prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD., VŠ TVS Palestra Praha
Wybrane wskaźniki budowy ciała studentów o zróżnicowanym poziomie wytrzymałości krążeniowo oddechowej
- dr. hab. prof. UR. Emilian Zadarko, WWF UR Rzeszow
Návrat k športu po úrazoch a operáciách kolena
- MUDr. Peter Polan, PhD., MPH – MUDr. Jozef Kubašovský, Ortopédia – Klinika muskuloskeletárnej a športovej medicíny, Nemocnica Košice – Šaca
19:30 spoločenské posedenie/RAUT

Piatok, 13. 04. 2018

Zasadačka  
9:00 - 10:30 vstupné informácie o posteroch
Historická aula  
9:00 - 10:30 rokovanie historickej sekcie
10:30 - 11:00 občerstvenie
11:00 - 12:00 pokračovanie posterovej a historickej sekcie
12:00 záver konferencie
12:30 obed

Pozvané prednášky

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

rektor
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Palestra, Praha
E-mail: hosek@palestra.cz

Téma: Katarzní prožitky v hrách a ve sportu

prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.

Ústav telesnej výchovy a športu,
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
E-mail: jan.junger@upjs.sk

Téma: Telesná kompozícia cvičencov z pohľadu ich výživy v rámci EMS tréningu

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu,
Univerzita Komenského v Bratislave
E-mail: erika.zemkova@uniba.sk

Téma: Výskum a prax v diagnostike stability a sily svalov trupu

Abstrakt

Príspevok a dokumenty k publikovaniu v časopise Kultura Fizycna

Ak si prajete vystaviť faktúru, uveďte fakturačné údaje, na ktoré má byť vystavená

Konferenčný poplatok za registráciu a abstrakt zaslaný do 15.3.2018 - 50€

Konferenčný poplatok za registráciu a abstrakt zaslaný po 15.3.2018 - 70€

Konferenčný poplatok pre interných doktorandov za registráciu a abstrakt zaslaný do 15.3.2018 - 40€

Konferenčný poplatok pre interných doktorandov za registráciu a abstrakt zaslaný po 15.3.2018 - 60€

Abstrakty zaslané po 4.4.2018 nebudú publikované v zborníku abstraktov z konferencie.

Konferenčný poplatok zahŕňa: občerstvenie v priebehu konferencie, obed (piatok), administratívne a organizačné výdavky a spoločenské posedenie. Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku abstraktov z konferencie (AFH - publikovaný on-line) a v prípade záujmu a splnení všetkých náležitostí v jednom z uvedených časopisov.

V prípade účasti viacerých autorov (druhý a ďalší autor) je v prípade záujmu o obed a spoločenské posedenie poplatok 20 €/osobu.

Konferenčné jazyky – slovenský, český, poľský, ruský, anglický. Bez tlmočenia.

UPOZORNENIE

Všetky náležitosti ohľadom písania konferenčných abstraktov a príspevkov do časopisov PAR a KF nájdete tu.

Rozhodnutie, v ktorom časopise budete chcieť publikovať svoj príspevok je na Vás.

Pre publikovanie v časopise PAR je potrebné kontaktovať editora. Celý publikačný proces prebieha medzi Vami a ním. S publikovaním príspevku sa spája poplatok 120,- eur (mimo konferenčného poplatku).

Pre publikovanie v časopise KF je potrebné zaslať príspevok a potrebné dokumenty nám. Celý publikačný proces prebehne medzi Vami a Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ. S publikovaním príspevku sa nespája ďalší poplatok (mimo konferenčného poplatku).

V prípade neodoslania príspevku a potrebných dokumentov, nebude Váš príspevok publikovaný v časopise KF, ale v zborníku abstraktov.

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov účtu: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2 ,041 80 Košice
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK 6481800000007000074351
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 190110
Do poznámky uviesť: Priezvisko, univerzita; konferencia_2018

Zborník abstraktov z konferencie nájdete TU.

Plenárna sekcia - pozvané referáty: maximálna dĺžka 30 minút.
Sekcie 1-4 budú formou posterov, kde každý účastník bude mať možnosť ústne charakterizovať poster v maximálnej dĺžke 5 minút.
Piata sekcia bude prebiehať klasicky ústnou prezentáciou v maximálnej dĺžke 15 minút.

Pre publikovanie v časopise je potrebné kontaktovať editora na http://www.physactiv.ajd.czest.pl

Príspevok nemôže byť publikovaný v inom časopise. Príspevok bude recenzovaný 2 recenzentmi. Príspevok môže byť publikovaný iba v anglickom jazyku. Príspevok musí spĺňať všetky náležitosti ako „The Code of Ethics of a Research Worke“ atď. Po odoslaní príspevku, bude príspevok hodnotený redakciou, či napĺňa všetky náležitosti a požiadavky redakcie.

Pokyny k písaniu príspevku KF: Stiahnuť

Vzor príspevku: Stiahnuť

Article statement Stiahnuť

Publishing contract Stiahnuť

Dostupné na: Zobraziť

Údaje máp
Údaje máp ©2018 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2018 Google
Údaje máp ©2018 Google
Mapa
Satelitné

Kontaktné info

PaedDr. Jana Potočníková, PhD.
Adresa: Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2,041 80 Košice (Historická aula)
Telefón + 421 55 234 1559
E-mail: utvs@upjs.sk